DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Madde 1 –    Kimlikleri bu ana tüzüğün 3. Maddesinde belirtilmiş olan Kurucular tarafından kurulmuş bulunan Derneğin adı: TÜRKİYE MULTİPL SKLEROZ DERNEĞİ’dir.
Derneğin merkezi İstanbul’dadır.
Dernek şube açabilir.

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ :

Madde 2 –

 • Multipl Skleroz Hastalığının toplumda tanınması ve öneminin anlaşılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, bu amaçla ilgili resmi özel ve basın-yayın kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
 • Multipl Skleroz hastalığının hekimlerce daha kolay tanınmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, bu amaçla broşür ve kitap gibi yayınlar hazırlamak, seminer ve kurs ve benzer toplantıları düzenlemek, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Multipl Skleroz hastalığının tedavisi konusundaki gelişmeleri takip etmek, uygulamak ve sonuçlarını bildirmek.
 • Multipl Skleroz tanısı konmuş hastalara yardımcı olmak, bu amaçla bu hastalığın tıbbi, fiziksel ve psikolojik sorunlarını çözmeye yönelik girişimlerde bulunmak, olanaklar elverdiğinde tıbbi tedavi ile beraber psikolojik danışma ve rehabilitasyon hizmetlerini sağlayacak çalışmalarda bulunmak, merkezler kurmak gerekli personel ve araçları temin etmek.
 • Multipl Sklerozlu hastaların ve ailelerin arasında ilişki kurulmasını sağlamak, hasta ve ailelerine gerekli danışmanlığı götürmek.
 • Multipl Skleroz hastalığı ve bununla ilgili konuşlarda çalışan hekimler arasında işbirliği kurulmasını sağlamak, buna yönelik eğitim – geliştirme amaçlı özel konferanslar, seminerler ve bilimsel toplantılar düzenlemek, konu ile ilgili iç ve dış literatürü izlemek ve bilgi bankası kurmak.
 • Multipl Skleroz konusunda çalışan uzman ve üyelerin uluslararası konferanslara, kurslara, seminerlere ve benzeri bilimsel toplantılara katılımını sağlamak, hükümetlerin de yardımcı olmaları için gerekli girişimlerde bulunmak.
 • Multipl Sklerozla ilgili uluslar arası ve başka ülkelerin ulusal dernekleriyle ilişkiye geçmek.
 • Başka illerde şubeler açarak derneğin çalışmalarını yurt çapında yaymak ve geliştirmek, Türkiye’de aynı isimde kurulmuş veya aynı amaçlarla çalışan başka derneklerle federasyon kurabilmek veya kurulmuş federasyonlara katılarak çalışmalarını güçlendirmek.

Dernek yukarıda yazılan amaçlarını gerçekleştirmek için iktisadi işletme kurabilir. 

DERNEK KURUCULARI :

Madde 3 –

 1. Feridun DENKTAŞ – Doktor
 2. Hıfzı ÖZCAN -Doktor
 3. Aksel SİVA – Doktor
 4. Dursun KIRBAŞ – Doktor
 5. Mefkure ERAKSOY – Doktor
 6. Nevzat AKYATAN – Doktor
 7. Ceyla İRKEÇ – Doktor
 8. Arif ÇELEBİ – Doktor
 9. Orhan YAĞIZ – Doktor
 10. Cem BARLOK – Doktor
 11. Gülsevin YILDIRIM – Öğretmen
 12. Mustafa AKYAZI – Serbest
 13. Mehmet Tamer AYDOĞAN – Mühendis
 14. Yaşar Hüseyin DAĞLAR – Serbest
 15. Nail Mert ERTÜRE – Öğrenci
 16. Şaban GÖKTAŞ – Serbest
 17. Önder GÜLTEKİN – Mad. Müh.

TAŞINMAZ MAL EDİNME:

Madde 4-     Dernek yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere kanuni hudut içinde gerekli taşınmazları iktisap edebilir ve bunları nemalandırabilir.
Bu meyanda bunları kiralayabilir, satabilir, değiştirebilir.
Her türlü gayrimenkul bağışı kabul edilebilir.

ÜYELİK:

Madde 5 – Derneğin üye çeşitleri şunlardır:

 • Kurucu Üyeler: Derneğin kurucu üyeleri kuruluş toplantısına katılan ve derneğin kurulmasına karar veren ve sonra da asil üye olarak çalışmaya devam eden kişilerdir.  Adları, meslekleri, oturdukları yer, adresleri ve tabiyetleri bu tüzüğün 3. Maddesinde yazılıdır.
 • Asil Üyeler: Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan ve Dernekler Kanunu’nda belirtilen vasıflara sahip gerçek ve tüzel kişiler Derneğe üye olabilirler.   Derneğe girmek isteyen kimsenin yazılı isteği, incelenerek yönetim kuruluna tevdi edilir.  Bu istekleri inceleyen yönetim kurulu, üyenin kabulü veya reddi hakkında gereken kararı verir, sonucu yazıyla ve/veya sözlü olarak 30 gün içerisinde bildirir.
 • Şeref Üyeliği: Bu konularda ilgilenen ve önemli hizmet, yardımlarda bulunan kişiler yönetim kurulu tarafından teklif edilerek genel kurulda onaylanarak şeref üyesi seçilirler. Şeref üyeleri bütün toplantılara katılabilir ve fikirlerini ortaya koyabilirler.  Ancak oy veremez ve dernek organlarında görev alamazlar.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:

Madde 6 –      Her asil üye, tahakkuk etmiş olan aidatını ödemek şartı ile dilediği zaman dernekten ayrılma hakkına sahiptir. Bir üye mahkumiyet, haysiyet kırıcı ve yüz kızartıcı vs. gibi hallerde derneğe üye olabilme niteliklerini kaybettiği veya üyeler arasında bağlılığı bozucu, derneğin amaçlarına aykırı hareketlerde bulunduğu, yıllık üyelik aidatını ödemediği takdirde Yönetim Kurulu Kararı ile dernekten çıkarılır.

DERNEĞİN ORGANLARI :

Madde 7 –    Derneğin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Haysiyet Divanı,

Denetleme Kurulu’ndan ibarettir.

Lüzumu halinde, Yönetim Kurulu tarafından gelir, bilimsel faaliyetler, eğitim, yayın, sosyal işler ve tüzüğün 2. maddesinde belirtilen faaliyetleri yürütmek üzere komiteler oluşturulabilir.

GENEL KURUL :

Madde 8 –    Derneğe kayıtlı bulunan asil üyelerden oluşur.  Üyelerin genel kurula katılabilmeleri için toplantı tarihinden önce ayın sonuna kadar tahakkuk eden aidatlarının tamamen ödemiş olması şarttır. Genel Kurul üç yılda bir Şubat ayının ikinci yarısında olağan toplantıya çağrılır.

 • Yönetim Kurulu ile denetçilerin lüzum görecekleri hallerde ya da asil üyelerin 1/5’inin yazılı olarak yönetim kurulundan istemeleri üzerine Genel Kurul olağan üstü toplantıya çağrılabilir.
 • Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü konularda oy çokluğuyla alacağı karar,
 • Denetleme Kurulu’nun dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda oybirliğiyle alacağı kararı ile de Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, olağan Genel Kurul Toplantısındaki usul ve yöntemlere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.  Olağanüstü Genel Kurul sırasında gündeme ek madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9 –  Genel Kurul’un görev ve yetkileri:

 • Yönetim Kurulu çalışma raporunu, derneğin hesap sonuçlarını ve denetleme kurulu raporlarını incelemek, kabul veya reddetmek, Yönetim Kurulu’nu ibra etmek,
 • Derneğin ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,
 • Dernek üyeliğinden çıkartılan Yönetim Kurulu Kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlar hakkında karar almak,
 • Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında verilen Genel Kurul kararlarının yürütülüp uygulanması için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 • Gerekli izinler alındıktan sonra Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması için Yönetim Kurulu’nun yaptığı öneriler hakkında karar almak,
 • Derneğin yurt içinde Şubelerinin açılması konusunda karar almak ve bu konularda Yönetim Kurulu’nu yetkilendirmek,
 • Derneğin feshi ve malvarlığının devri veya dağıtılması hakkında karar vermek
 • Gerekli diğer konularda karar vermek

GENEL KURUL TOPLANTISININ ÇAĞRI USULU VE TOPLANTI YETER  SAYISI :

Madde 10-  Yönetim Kurulu’nun dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyeleri tespit eden listesi üzerinden yapılır.  Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yer ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır.  Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az 60 günden fazla olamaz.  İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.   Genel Kurul Toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.  Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazetede belirtilir.   İkinci toplantıda yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar.   Ancak, katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Üye tam sayılarının toplamının iki katından aşağı olamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ:

Madde 11 –  Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

TOPLANTININ AÇILMASI VE BAŞKANLIK DİVANININ SEÇİLMESİ

Madde 12 – Genel Kurul toplantısı yeter sayı sağlandığı anlaşıldıktan sonra, durum bir tutanakla tespit edilerek, Yönetim Kurulu başkanı veya başkan tarafından görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır.  Bundan sonra başkanlık divanı için, bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki sekreter açık oyla seçilir.

Genel Kurulda gündem dışı bir konunun konuşulabilmesi için konunun toplantıda bulunan asil üyelerden en az 1/10’u tarafından konuşulmasının önerilmesi gerekir.

KARAR YETER SAYISI

Madde 13 –  Genel Kurul kararları çoğunlukla alınır.  Ancak ana tüzüğün değiştirilmesi ve derneğin feshi için kararların 2/3 çoğunlukla alınması gerekir.

OYLAMA

Madde 14 –            Genel Kurulda oylama fazla liste olduğu takdirde açık olarak yapılır ancak dernek organlarının seçimi gizli oyla yapılır.

GENEL KURUL SONUÇ BİLİDİRİMİ

Madde 15 –  Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde Yönetim ve Denetim Kurullarıyla diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

YÖNETİM KURULU

Madde 16 – Dernek Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından 3 sene için ve oy sırasına göre 9 asil ve 9  yedek üyeden teşekkül eder.   Asil üyeliklerden boşalacak yere oy sırasına göre en çok oy almış olanlar gelir.  Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin de yerine getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, seçim için genel kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.

YÖNETİM KURULU’NUN İŞ BÖLÜMÜ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

Madde 17 – Yönetim Kurulu’na seçilen asil üyeler, seçilme tarihinde itibaren en geç bir hafta içinde toplanarak aralarında bir başkan bir başkan vekili bir genel sekreter bir sayman ve bir veznedar seçerler.  Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18– Yönetim Kurulu çalışma programını yürütür, komite başkanlarını seçer, komitelerin yönetmeliklerini hazırlar, bunların önerilerini inceleyip onaylar.   Derneğe alınacak personel ve bunların ücretleri hakkında karar verir. Dernek için bağış kabul eder, gelir sağlayacak toplantılar düzenler.   Derneğe taahhüde sokabilecek her türlü akitleri yapar.

YÖNETİM KURULUNUN KARAR YETER SAYISI

Madde 19 –  Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.  Kararlarını çoğunlukla alır, onayların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı çoğunluğu sağlamış olur.

 BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 20  – 

 • Derneği her yönden temsil etmek
 • Dernek adına beyanat vermek, basın toplantıları yapmak, diğer kuruluşlardaki toplantılara derneği temsilen katılmak. Başkan bulunmadığı takdirde, bu yetkiyi ya başkan yardımcısı kullanır ya da yönetim kurulunca görevlendirilecek bir yönetim kurulu üyesi kullanır. Demeçler ve etkinlikler suç teşkil ettiği takdirde suç derneği bağlamaz.
 • Yönetim kararıyla hazırlanan bildiri ve genelgeleri imzalayarak yayınlanmasını

sağlamak.

 • Yönetim Kurulu toplantılarını yönetmek ve denetlemek.
 • İstifa eden veya istifa etmiş sayılan yönetim kurulu üyesi yerine yedek üyeyi Yönetim

Kurulu asil üyeliğine çağırmak

SAYMANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 21 –  

 • Derneğe ait makbuz, fatura, gelir gider dosyası ve defterlerini tutmak.
 • Üye aidatlarını ve derneğin diğer gelirlerinin tahsil edilmesi için gerekli önlemleri almak, faturaları kontrol etmek ve korumak
 • Harcamaları Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak
 • Genel Kurula sunmak üzere mali raporu düzenlemek

DENETLEME KURULU

Madde 22 – Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşmak üzere genel kurulca üç yıl için seçilir.  Bu kurul denetleme görevini bir yılı geçmeyen aralıklarla uygular ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

HAYSİYET DİVANI

Madde 23 –   Haysiyet Divanı, Genel Kurulca üç yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder.  Dernek üyeleri arasındaki bağlılığı bozucu, dernek amaçlarına aykırı hareketlerle 5. maddede belirtilen diğer hususlarla ilgili durumları bulunanlar hakkında incelemeler yaparak kanaatlerini bir raporla saptar.

DERNEĞİN GELİRLERİ:

Madde 24 –   Derneğin gelirleri;

 • Üye aidatı
 • Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, gösteri, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 • Bağışlar ve yardımlar,
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

Dernek gerekli izinleri alarak dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alır.

Üye aidatı yılda 20 TL. olarak üyelerden tahsil edilir.

İsteyen üyeler Genel Kurulda karar altına alınan üye aidatından fazlasını ödeyebilir.

GELİR VE GİDERLERDEKİ USUL:

Madde 25-    Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.  Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarında gösterilen uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır.  Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi, Yönetim Kurulu Kararı ile basılır.  Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve adresi bulunur.

Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir, bunlar adına yetki belgesi düzenlenir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığına para veya başkaca yardım toplanamaz.

MEVDUATIN BANKADA SAKLANMASI

Madde 26- Mevduatın bankada saklanması: Derneğin paraları yönetim kurulunca kararlaştırılacak bankalarda saklanır para çekmek için yönetim kurulunca görevlendirilecek kişilerden biriyle birlikte başkanın imzası olmak üzere iki imza şarttır.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 27 –  Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:

 • Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır,
 • Karar defteri: Yönetim Kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır,
 • Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numarasıyla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
 • İşletme defteri: Dernek namına alınan bütün paranın alındıkları ve harcanan paranın da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
 • Alındı belgesi kayıt defteri;: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzalarıyla aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 • Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir.

DERNEĞİN ŞUBELERİ

Madde 28 –  Derneğin şubeleri

Ek Madde 1-  En az 10 kurucu üye adayının bulunduğu illerde yazılı olarak yapılacak başvuru üzerine genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilerek şube açılır.  Dernek merkez yönetim kurulunca yetkili kılınan ve şube açılacak yerde ikamet eden en az 3 kişi tarafından şubenin açıldığı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı başvuru yapılır.  Bu yazıda şube kurucularının adları, soyadları, meslek ve sanatları, ikametgah adresleri ve uyruklarıyla şube merkezinin adresi bildirilir.  Bu yazıya dernek ana tüzüğünün 2 örnek ile yetki belgesi eklenir. Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az 6 aydan beri ikamet etmeleri gerekir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ

 Madde 29 – Dernek amaçlarına ulaşmak için ihtiyaç halinde, bankalara, finans kuruluşlarına, özel ve tüzel kişilere, 3. şahıslara, yönetim kurulu kararıyla her türlü borçlanma işlemini gerçekleştirebilir.

Ek Madde 2 –  Şube organları

Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetçilerden ibarettir.  Dernek şubeleri hakkında da bu ana tüzük ve dernekler kanunu ile ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.  Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını Merkez Genel Kurul toplantısından en az 2 ay önce bitirmek zorundadırlar.  Şubelerin kuruluşu yönetimi, genel Merkez ile ilişkileri, denetlenmesi Merkez Yönetim Kurulu’nca bu ana tüzükteki esaslara uygun olarak hazırlanacak bir yönetmelikle saptanır.   Şube Yönetim Kurulu, 9 asil, 9 yedek üyeden;  Denetim Kurulu 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur.

Ek Madde 3 – Şubeler, Genel merkez kurulunda asli üyeleri arasından seçecekleri delegeler aracılığıyla temsil edilirler. Üye sayısı 50’ye kadar olan şubeler bir, daha fazla olanlar iki delege seçerler.

Ek Madde 4 – Kapatılan şubelerin hesapları genel merkezin görevlendireceği bir kurul tarafından tavsiye edilir. Kalan şube malları genel merkeze intikal eder.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 30 – Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşuluyla tüzük değiştirilebilir.

Görüşmelere başlanması için genel kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır.

Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3’nün oyudur.

 DERNEĞİN FESHİ:

Madde 31–  Derneğin feshine genel kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin alacağı 2/3 çoğunlukla karar verir. Feshi halinde derneğin malvarlığının devredileceği, genel kurulca kararlaştırılır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler 2’nci toplantıya çağrılır.  İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun, fesih konusu görüşülebilir.   Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.   Derneğin feshi yedi gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.  Karar verilmediği hallerde derneğin bütün mal varlığı İ.Ü. Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği’ne ve İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniklerine bağışlanmak üzere kurumların bağlı bulunduğu merci’e (Rektörlüğe) teslim edilir.

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN UYGULANMASI:

Madde 32 –  Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU:

Madde 33 –   Derneğin kurulması hakkında resmi makamlara yapılan başvurudan sonra dernek kurucuları arasından seçilen geçici yönetim kurulu, üç ay zarfında genel kurulu toplayarak görevini seçilecek yönetim kuruluna devreder.