AMAÇ

MADDE 1: İş bu yönetmelik, Türkiye Multipl Skleroz Derneği iç işleyişine yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Bu yönetmelikte adı geçen “DERNEK” ibaresi Türkiye Multiple Skleroz Derneğini ifade eder.

KAPSAM

MADDE 2: Etik Kurallar Yönetmeliği; Dernek üyelerinin her zaman dernek imajını en üst düzeyde tutmaları için hazırlanmış olup, tüm üyeleri kapsar.

MADDE 3: Bu yönetmelikteki kurallar, disiplin kurulu çalışmaları ve soruşturmaları için dayanak niteliğindedir.

ETİK KURALLAR

MADDE 4: Dernek Etik Kuralları aşağıdaki gibidir;

 • Toplumun haklarını gözetirken başta İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi olmak üzere tüm insan hakları belgelerine ve derneğin etik ilkelerine uymak.
 • C Anayasası ve bağlı kanunlara karşı gelmemek ve hukuka aykırı davranmamak.
 • Derneğin çıkartmış olduğu, tüzük ve yönetmelikler ile belirlenmiş kurallara uymak ve söz konusu kuralları uygulamak.
 • Derneğin temel sorumluluğu üyelerinin gereksinimlerini esas alarak, onların iyilik durumlarını geliştirmektir.
 • Dernek çıkarlarını her zaman ve her koşulda kişisel çıkarlarının üzerinde tutmak.
 • Dernek adını, imajını ve/veya imkânlarını dernek amaçları dışında kullanmamak.
 • Kişisel eğitimlerini ve performansını her zaman taze tutmak.
 • Dernek eğitim ve toplantılarına katılmak.
 • Acil durumda mümkün olan en kısa sürede organize olmak.
 • Acil durum anında en az 72 saatlik hayatını idame ettirecek ihtiyaçlarını kendi kendine sağlamak
 • İnsanlar arasında din, dil, ırk, renk ayırımı yapmadan, yardıma ihtiyacı olan herkese yardım elini uzatmak ve/veya yardım kanallarını harekete geçirmek.
 • Akla uygun fikir farklılıkları olabileceğini bilerek, çelişkili bilgileri kişisel önyargılardan uzak, bilimsel gerçekler ışığında ve objektif olarak değerlendirmelidir.
 • Dernek merkezinden gelen çağrılara zamanında cevap vermek.
 • Derneğe yapılan ayni ve/veya nakdi yardımları, hiçbir şekilde dernek amaçları dışında kullanmamak.
 • Yönetim Kurulu kararlarını dernek dışındaki platformlarda hiçbir şekilde gündeme getirmemek. Herhangi bir fikir ayrılığı durumunda bunu öncelikle dernek bünyesinde ve yetkili kurullar önünde gündeme getirmek.
 • Dernek Yönetim Kurulu tarafından verilmiş olan yetkileri hiçbir şekilde dernek amaçları dışında kullanmamak.
 • Basın ile ilişkilerde Yönetim Kurulunun bilgisi dışında, henüz dernek dışına açıklanmamış ve/veya gerçek olmayan bilgilerin beyanında bulunmamak.
 • Dernek üyelerinden herhangi birisinin; resmi yada resmi olmayan ortamlarda, herhangi bir suç ile suçlanması esnasında, suçlu olduğu kesinleşene kadar, bu üye hakkında hiçbir şekilde yorum yapmamak, dışlamamak, yardım elini çekmemek.
 • Siyasi bir görüşü ve/veya faaliyeti dernek içine taşımaya çalışmamak.
 • C aleyhinde Ülkeyi ve Devleti küçük düşürücü beyan ve/veya faaliyetlerde bulunmamak.
 • Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Ulu Önder Atatürk’ün çizdiği yolda ve ilke ve devrimlerine bağlı olarak hareket etmek.
 • Dernek ve/veya üyelerini küçük düşürücü beyan ve/veya faaliyetlerde bulunmamak.
 • Eğitim, faaliyet ve/veya operasyon anında diğer dernek üyeleri ile polemik yaratabilecek ve/veya küçük düşürücü beyan ve/veya faaliyetlerde bulunmamak.
 • Dernek aidatlarını zamanında ve eksiksiz ödemek.
 • Dernek araçları ile seyir halinde iken mevcut trafik ve güvenlik kurallarına azami uymak. Bu konularda topluma örnek olmak.
 • Üzerinde dernek amblemi, kıyafeti, aracı, vb. durumlarda kesinlikle kimse ile tartışmamak.
 • Derneğe ait her türlü eşya, malzeme, donanım, vb. gereken azami dikkat ve özeni göstermek.
 • Dernek içinde; hizip, bölücülük ve benzeri davranışlarda bulunmamak.
 • Dernek ile ilgili konularda; gizli ve dernek merkezi dışında toplanmak, bu konularda istişare de bulunmamak.
 • Dernek para ve imkânlarını tasarruf göstererek kullanmak.
 • Dernek üyelerine gerekli saygı ve sevgiyi göstermek.
 • Uyumlu, uzlaşmacı ve hoşgörülü olmak.
 • Doğaya, hayvanlara saygı duymak ve korumak.
 • Haftalık olağan toplantı ve eğitimler ile, mesai saatleri dışında yapılacak olan her türlü eğitim, çalışma, toplantı, alarm, tatbikat ve sair katılım çağrısına düzenli olarak katılım sağlamak. Katılım sağlanamaması halinde mücbir sebebin açıklamasını Koordinasyon Birimi’ne yazılı olarak veya e-posta yolu ile, katılımın yapılması gereken tarihten önce iletmek. Olağan toplantı, eğitim ve tüm katılım çağrılarına, 3 hafta ve üstü olmak üzere uzun bir dönem boyunca katılamayacağı sabit ise, mazeret sebebinin doğduğu andan itibaren en kısa süre içerisinde, mazereti Koordinasyon Birimi’ne yazılı olarak veya e-posta yolu ile bildirmek.

UYGULAMA

MADDE 5: Etik Kurallar yönetmeliği içerisindeki 4. madde kuralları “gönüllü sözleşmesi” adı altında, derneğe üyelik başvurusu yapan herkese imzalatılır ve bir nüshası üye adayına verilir.

DÜZENLEMELER

MADDE 6: Bu yönetmelik hükümleri ile mevcut tüzük hükümleri arasında çelişki olursa, mevcut tüzük hükümleri kullanılır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 7: Bu yönetmelik, kuruluş sonrası ilk yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 8: Bu yönetmelik hükümlerini, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu yürütür.

GEÇİCİ MADDE 1: Bu yönetmelik, ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar, Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girer. Bu yönetmelik ilk Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edildikten sonra geçici madde hükmü kalkar.